Občni zbor – petek 14. februar 2020

PLANINSKO DRUŠTVO ŠMARJE PRI JELŠAH

V A B I L O

na redni 24. letni občni zbor, ki bo

petek, 14. februarja 2020, ob 18.00 uri
v GOSTIŠČU JAGER V MESTINJU

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev in pozdrav.
2. Izvolitev organov občnega zbora:
- delovno predsedstvo
- zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
- verifikacijske komisije
3. Poročilo verifikacijske komisije.
4. Poročilo o delu v letu 2019:
a. Predsednika
b. Markacijskega odseka
c. Vodniškega odseka
d. Odsek varuha gorske narave
e. Finančno poročilo
f. Poročilo nadzornega odbora
5. Razprava po poročilih in sprejem poročil.
6. Program in finančni načrt za leto 2020.
7. Beseda gostov.
8. Razno (izvolitev člana nadzornega odbora).

Prisrčen planinski pozdrav !
                                                                                                           PREDSEDNICA PD:
                                                                                                               Ana Založnik, l.r.