Občni zbor – petek 15. februar 2019

PLANINSKO DRUŠTVO ŠMARJE PRI JELŠAH

 V A B I L O

na redni 23. letni občni zbor, ki bo

petek, 15. februarja 2019, ob 18.00 uri
v GOSTIŠČU JAGER V MESTINJU

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev in pozdrav.
2. Izvolitev organov občnega zbora:
- delovno predsedstvo
- zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
- verifikacijske komisije
3. Poročilo verifikacijske komisije.
4. Poročilo o delu v letu 2018:
a. Predsednika
b. Markacijskega odseka
c. Vodniškega odseka
d. Odsek varuha gorske narave
e. Finančno poročilo
f. Poročilo nadzornega odbora
5. Razprava po poročilih in sprejem poročil.
6. Program in finančni načrt za leto 2019.
7. Beseda gostov.
8. Razno.

Prisrčen planinski pozdrav !
                                                                                                    PREDSEDNICA PD:
                                                                                                        Ana Založnik, l.r.