Občni zbor – petek 28. maj 2021

PLANINSKO DRUŠTVO ŠMARJE PRI JELŠAH

V A B I L O

na redni 25. letni občni zbor, ki bo

petek, 28. maja 2021, ob 18.00 uri
v ATRIJU MUZEJA BAROKA, CESTA NA SV.ROK1, ŠMARJE PRI JELŠAH 

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev in pozdrav.
2. Izvolitev organov občnega zbora:
- delovno predsedstvo
- zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
- verifikacijske komisije
- volilne komisije
3. Poročilo verifikacijske komisije.
4. Poročilo o delu v letu 2020:
a. Predsednika
b. Markacijskega odseka
c. Vodniškega odseka
d. Odsek varuha gorske narave
e. Finančno poročilo
f. Poročilo nadzornega odbora
5. Razprava po poročilih in sprejem poročil.
6. Razrešnica organov društva (UO,nadzornega odbora in častnega razsodišča).
7. Izvolitev:
- upravnega odbora, predsednika, tajnika
- nadzornega odbora
- častnega razsodišča
8. Program in finančni načrt za leto 2021.
9. Razno .

Prisrčen planinski pozdrav !
                                                                                                           PREDSEDNICA PD:
                                                                                                               Ana Založnik, l.r.