Občni zbor – petek, 9. februar 2018

PLANINSKO DRUŠTVO ŠMARJE PRI JELŠAH

 V A B I L O

na redni 22. letni občni zbor, ki bo

petek, 9. februarja 2018, ob 18.00 uri v GOSTIŠČU JAGER V MESTINJU

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev in pozdrav.
2. Izvolitev organov občnega zbora:
- delovno predsedstvo
- zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
- verifikacijske komisije
3. Poročilo verifikacijske komisije. 
4. Poročilo o delu v letu 2017:
a. Predsednika
b. Markacijskega odseka
c. Vodniškega odseka in varuha gorske narave
d. Finančno poročilo
e. Poročilo nadzornega odbora
5. Razprava po poročilih in sprejem poročil.
6. Program in finančni načrt za leto 2018.
7. Beseda gostov.
8. Razno (izvolitev člana častnega razsodišča).

Prisrčen planinski pozdrav !

 PREDSEDNICA PD:
Ana Založnik, l.r.